VRI-dialogmøte: ny næring frå energieffektivisering i bygg-21.april

VRI inviterer etter initiativ frå Holen Installasjon AS eit utval deltakarar frå næringslivet og kunnskapsmiljøet i Sogn og Fjordane til erfaringsutveksling, idémyldring og diskusjonar om satsing frå installatørbransjen på utvikling av nye produkt og tenester for energieffektivisering i eksisterande bustader.

Tid og stad: Sogndal, Fosshaugane Campus, Flo-stova, tysdag 21. april kl 10-16

Dagsorden:
Kl 10:15 Energieffektivisering i eksisterande bustader som ny satsing i Sogn og Fjordane?
– Velkomen v/ Øyvind Heimset Larsen VRI
– Presentasjon av ideen v/ Agnar Holen, Holen Installasjon AS
– Kort om status på området – marknad og behov for ny kunnskap
v/ Carlo Aall, Geofrey Gilpin, Vestlandsforsking

Kl 11:00 «Kan gamle hus bli like energimessig effektive som nye hus?
– Teoretiske muligheter og praktiske utfordringer v/ Anders-Johan Almaas fra SINTEF Byggforsk avd Sogndal
– Ein hotelleigar ser behovet. v/Bård Huseby, Fjærland Fjordstove
– Ein huseigar ser behovet. v/Geofrey Gilpin, Vestlandsforsking

Kl 12:00 Lunsj

Kl 12:45 Erfaringsutveksling, idemyldring og dialogverkstad Ordstyrar: Carlo Aall
– Erfaringar med deltaking i FRAM-nettverket og andre nettverk.
– Er her eit nytt potensial for næring i fylket? – Kan eit regionalt nettverk utnytte potensialet?
– Korleis ser Innovasjon Norge på denne næringa og på nettverksinitiativet?
– Korleis organisere og drifte nettverket?

Kl 14:00 kort pause
Kl 14:10 Oppsummering og vegen vidare. – Korleis organisere eit samarbeid? Vil vi?
Kl 14:30 Vel heim!