Seminar om hydrogenteknologi i Førde 9.september

Seminar om hydrogenteknologi i Førde 9.september
VRI har vore med å mobilisere til ny satsing på mogelegheiter knytt til hydrogen.

Tema for seminaret er:
– hydrogen som energiberar
– status innanfor hydrogenteknologi
– klimamessige aspekt ved bruk av hydrogen
– moglegheiter for ny næring og industri i fylket

Sjå meir informasjon om seminaret her.

Litt utfyllande informasjon i forkant av seminar i Førde onsdag 9 september.. Interessa for tema er aukande!

Gjennomslag for grønt datasenter i Lefdal Gruver

Gjennomslag for grønt datasenter i Lefdal Gruver.
IBM med fleire flyttar inn og det kan bli drift i august 2016.

VRI var med i starten og vi gledar oss over gjennombrotet.
VRI var og med i starten av Bluefjords si noko mindre, men også spennande satsing på grønne Jostedal datasenter.

Sjå artikkel i digi.no

Prosjektleiarsamling på Quality hotell Sogndal, 16.-17. september

VRI Sogn og Fjordane er vertskap når Forskingsrådet inviterer vi til prosjektledersamling på Quality hotell Sogndal, 16.-17. september 2015.

15 prosjektleiarar frå VRI-samhandlingsprosjekta, fire i Forskingsrådet og tre følgjeforskarar har alt meldt seg på.

Vi trur dei får ei lærerik, engasjerande og flott oppleving i fjordfylket. Programmet er klart og vi ser fram til å vitje Henjatunet. Ta kontakt med prosjektleiar om du ønskjer å høyre på nokon av føredraga i programmet:

 

Presentasjonen om VRI mobilitet i Sogn og Fjordane Studentmobilitet VRI-prosjektleiarsamling Helge Hustveit 17092015

Mindre gods, meir pengar? Transportseminar 15.9 i Førde

Mindre gods, meir pengar? – Transportseminar på Concordbygget i Førde tirsdag 15.09 fra 10-15:30

VRI inviterer transportørar til seminar.

Mindre gods, meir pengar?
Sogn og Fjordane er eit fylke med næring og busetnad spreidd på eit stort geografisk område. Frå fjord og fjell, til dei ytterste øyar.
Distribusjon av varer kan vere krevjande i delar av dette fylket, store avstandar, låg frekvens på ferjeavgangar og begrensa mengder gods.

Det er fleire transportselskap som i dag køyrer til dei same destinasjonane, fleire gangar i veka og med ledig lastekapasistet.
Dette er lite lønnsomt for både selskapa og miljøet.

Pr.idag ser det ut til at framtida for nokre næringar vil bli prega av synkande aktivitet, noko som igjen vil bety redusert mengde gods.

Kva kan vi gjere med det?

Vi ønskjer at De som transportør vil være med på å sjå på dette med det som mål å styrke transportnæringa i fylket, og vil med dette invitere Dykk til å delta på transportseminar på Concordbygget i Førde (Firdaveien 6) tirsdag 15.09 kl 10-15:30.

Vi vil komme tilbake til endelig agenda med foredragsholdere når alt er klart men her er agendaen slik vi ser den for oss nå:

10:00 – Velkommen – Mål og mening ved Bård Huseby Vestlandsforskning
10:15 – Hvordan ser fremtiden ut? –
11:15 – Kaffe og mingling
11:45 – Transport utfordringer i Sogn og Fjordane – Nils Huus
12:30 – Lunsj
13:30 – «Transportsynergier – mer penger på bunnlinjen – hvordan Internett og «dingser» kan løse transport utfordringer i vår region» – Jan Erik Evanger – APX Systems
14:30 – Dialog – Bård Huseby – Vestlandsforsking
15:00 – Hva gjør vi nå? Bård
15:30 – Vel hjem

Det vil bli mulig å kjøpe lunsj i kantinen på Concordbygget. Jeg er avhengig av å vite hvor mange vi blir. Frist for på melding er mandag 07.09.

Dette blir bra – Velkommen!

Kontaktinfo:
bhu@vestforsk.no
Tlf + 47 41000200