VRI-mobilitet og studentoppgaver

Dei næringslivsretta bacheloroppgåvene som får støtte gjennom VRI-mobilitet vert presenterte 27. og 28. mai 2015 på Auditorium Sunnfjord, HiSF Campus Førde.

Onsdag 27. mai

09:00
nLink – Motoman-robot og fresing
RMS – robot milling solution http://studprosjekt.hisf.no/~15nlink/
Lars Martin Gjeraker, Christian Marås, Svanhild Thomsen, Morten Sundsøy
09:30
Intin – Trådlause parkeringssensorar
Inpark http://studprosjekt.hisf.no/~15intin/
Erik Bjaanes, Torbjørn Årdal, Per Øyvind Olset

10.00
Enoro – presentasjon av effektforbruk
Enoro http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro/
Anders Aalen, Kim Rene Merkesvik, Andrii Petrhychak

Pause

11:00
Automatisk innsjekk på campingplass
CampLett http://studprosjekt.hisf.no/~15camping/
Jens Førsund, Eivind Inderøy, Roy Arve Hetle, Sander Falkenstein

11:30
Brygging AS – automatisering av ølbryggeri
Autobrygg http://www.autobrygg.no/#intro
Guro Huus, Torbjørg Huus, Mikal Berge, Kevin Østerhus

Torsdag 28. mai

09:00
Statkraft, rehabilitering av Hove kraftverk
Prosjektakt http://studprosjekt.hisf.no/~15vik/
Andre Håkonshellen, Tormod Sanden, Karl Martin Norbom

09:30
Sogn og Fjordane energi og Statnett – Ålfoten trafostasjon
Distribusjonsnett i Ålfoten http://studprosjekt.hisf.no/~15aalfoten/
Robert Øyene Einemo, Joar Fjellestad, Marius Folkestad
10:00
Sogn og Fjordane energi – nettløysing i Svelgen, prosjektering
D-nett Svelgen http://studprosjekt.hisf.no/~15dnett/
Ingunn Vassbotten, Dennik Gnananantham, Marius Kjellevold

Pause
11:00
Sunnfjord energi – Storehaugen på Sande, prosjektering
Distribusjonsnett i Storehaugen http://studprosjekt.hisf.no/~15steia/
Mariell Hermansen, Mie Neumann
11:30
Sunnfjord energi – minikraftverk i Bygstad, prosjektering
22 kV avgreining Kapstad http://studprosjekt.hisf.no/~15seas/
Sigvart Hatlestad, Ove Ingvar Feidje

Felles læringsarena for Regionalt forskingsfond Vestlandet og VRI

6.-7. mai var vi med å arrangerte felles læringsarena for Regionalt forskingsfond Vestlandet og VRI i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Innovasjon Norge deltok og. Dette er ei årlig samling, og i år var det VRI Rogaland som inviterte til Stavanger. Dette vart tidenes samling, med 27 påmeldte. Vi er godt nøgd med at fire deltok frå Sogn og Fjordane.

10984565_904388752937900_2674206216414877124_o

VRI-dialogmøte: ny næring frå energieffektivisering i bygg-21.april

VRI inviterer etter initiativ frå Holen Installasjon AS eit utval deltakarar frå næringslivet og kunnskapsmiljøet i Sogn og Fjordane til erfaringsutveksling, idémyldring og diskusjonar om satsing frå installatørbransjen på utvikling av nye produkt og tenester for energieffektivisering i eksisterande bustader.

Tid og stad: Sogndal, Fosshaugane Campus, Flo-stova, tysdag 21. april kl 10-16

Dagsorden:
Kl 10:15 Energieffektivisering i eksisterande bustader som ny satsing i Sogn og Fjordane?
– Velkomen v/ Øyvind Heimset Larsen VRI
– Presentasjon av ideen v/ Agnar Holen, Holen Installasjon AS
– Kort om status på området – marknad og behov for ny kunnskap
v/ Carlo Aall, Geofrey Gilpin, Vestlandsforsking

Kl 11:00 «Kan gamle hus bli like energimessig effektive som nye hus?
– Teoretiske muligheter og praktiske utfordringer v/ Anders-Johan Almaas fra SINTEF Byggforsk avd Sogndal
– Ein hotelleigar ser behovet. v/Bård Huseby, Fjærland Fjordstove
– Ein huseigar ser behovet. v/Geofrey Gilpin, Vestlandsforsking

Kl 12:00 Lunsj

Kl 12:45 Erfaringsutveksling, idemyldring og dialogverkstad Ordstyrar: Carlo Aall
– Erfaringar med deltaking i FRAM-nettverket og andre nettverk.
– Er her eit nytt potensial for næring i fylket? – Kan eit regionalt nettverk utnytte potensialet?
– Korleis ser Innovasjon Norge på denne næringa og på nettverksinitiativet?
– Korleis organisere og drifte nettverket?

Kl 14:00 kort pause
Kl 14:10 Oppsummering og vegen vidare. – Korleis organisere eit samarbeid? Vil vi?
Kl 14:30 Vel heim!

VRI inviterer til informasjonsmøte om Velferdsteknologi og næringsretta IT-utdanning, 24.-26.-og 27.februar

IT-forum Sogn og Fjordane og samarbeidspartnarar (VRI, Innovasjon Norge, NHO) inviterer næringslivet i Sogn og Fjordane til dialogseminar for å diskutera nye marknader og moglegheiter for næringslivet i fylket.

Vi vil fokusere på to tema som har vorte aktualisert gjennom fylkesomfattande arbeid den siste tida, som er ynskje om å etablera ei næringsretta IT-utdanning og ei auka satsing på velferdsteknologi i kommunane.

Vi trur alle som lagar og/eller leverer løysingar innan IT vil ha stor nytte av å vere med på dette.

Bedrifter kan, ved å delta på eit av desse møta, vere med og setje premissar for eventuelt å få høgskuleutdanning her i fylket som kan levere kvalifiserte arbeidstakarar til bedriftene sine.

Og: Velferdsteknologi er eit svært felt, der det kjem til å bli bruk for innovasjon og leveransar av produkt og tenester frametter. Leverandørar har høve til å posisjonere seg, og eit nyttig første steg er å kome på dette møtet.

Sjå program og meld deg på her: http://www.it-forum.no/Arbeidsgrupper/Info?i=887a3200-e595-4f2e-b209-242cda3bf7cd

Vel møtt!

Seminar 03.03 kl 09:30 i Sogndal: Lokalmat – bestilling, pakking, transport og historiefortelling

Her er info og agenda til seminaret 03.03.2015

Årets viktigste seminar for deg som er opptatt av lokalmat!

Gjennom prosjektet VRI3 (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) ved Njøs næringsutvikling og Vestlandsforskning  ønsker vi å arrangere et Seminar 03.03.2015 i Sogndal.

Seminaret skal identifisere og drøfte utfordringer og løsninger innen emner som «Tilgang til og distribusjon av lokalmat (- varetilbud, bestilling og transport)».

Det finnes et utall av prosjekter i vår region (og i andre regioner) som har forsøkt å løse utfordringene i forbindelse med det å produsere, omsette og distribuere lokalmat.

Dette seminaret skal bidra til å løse «flaskehalser» slik at vi nå kan få dette til! 

I tillegg til å jobbe i Vestlandsforskning eier og driver undertegnede Fjærland Fjordstove Hotell som har en betydelig satsing i å tilby lokale matprodukter til sine gjester.

Fjærland Fjordstove Hotell er nettopp ferdig med den tredje sesongen der jeg fokuserer på lokalprodusert og lokalt tilberedt mat. Siste sesong opplevde jeg en tredoblet matomsetning og et solid overskudd.

Som bruker (videreforedler og tilbyder) av lokalmat ønsker hotellet å foreta alle bestillinger av lokalmat fra et sted (f.eks en nettside eller en E-postadresse).  Videre ønsker hotellet varene levert til fast avtalte tider.

Når maten er tilberedt og servert for gjestene, så ønsker man å fortelle historien om rettene – også på engelsk.  Lokalmat gir ingen merverdi hvis man ikke forteller gjestene at det er lokalmat.  Her ønskes løsninger som gjør at man enkelt kan skrive ut matens historie – helst også i kortversjon (visittkort format), slik at historien også kan presenteres ved ”f.eks å sette ”visittkortet” ved siden av f.eks leverposteien på frokostbordet”.

Hovedmål for dialogseminaret:

Drøfte hvordan lokalmat kan tilbys, distribueres og brukes for økt lønnsomhet i alle ledd fra produsent til forbruker.

Identifisere «flaskehalser» som gjør at vi ikke får dette til – og hva vi må gjøre for å få det til!

For å legge et grunnlag for diskusjonen har vi alliert seg med en rekke aktører og innbyr til følgende dagsorden:

Agenda

09:00 – Oppmøte – mingling og kaffekopp

09:30 – Presentasjon av mål og mening ved Bård Huseby – Vestlandsforskning,          kompetansemegler i VRI

09:45 – Gloppen Hotell ved Dir. Preben Moen – Lokalmat lønner seg!

10:15 – Rørosmat – erfaringer fra en region som får det til.  Erfaringer gode og dårlige – Daglig leder Kristin Bendixvold

10:45 – Gudbrandsdalsmat – erfaringer fra en annen region som får det til Erfaring gode og    dårlige – Daglig leder Anette Svastuen.

11:15 – Coop Vest – butikkerfaringer med lokalmat – Adm dir. Geir Espe.

12:00 – 12:30  Lunsj

12:45 – Utfordringer produsenter – Haugen Gardsmat – Sjef og eier Odd Ohnstad

13:15 – Hanne Frosta – restauranterfaringer fra Hanne på Høyden

13:45 – Kaffe og benstrekk

14:00 – Hva fokuserer hjelpemiddelapparatet på – hvordan kan vi få hjelp til å komme videre? – Aud Slettehaug

14:30 – 15:45 Historiefortelling og veien videre – diskusjon og oppsummering – Bård Huseby

Diskusjoner/brainstorming til hvert innlegg.

Seminaret er gratis men flott om du sender en mail til bhu@vestforsk.no at du kommer :-).

Vi håper så mange som mulig vil være med på seminaret og på veien videre til neste fase.

Kan vi lykkes bedre med konkrete løsninger her om vi arbeider sammen i et nytt, aktivt nettverk?

Sogn Aqua satsar i Lyon

Vi er stolte av at Sogn Aqua AS lukkast med innovativ satsing med aktiv bruk av FoU. Her har VRI Sogn og Fjordane fått bidra både i ei mobiliserande og rådgjevande rolle. Sogn Aqua AS vart fortent ei profilert bedrift på Vestlandsrevyen etter tildeling av forskingsmidlar i Regionalt Forskingsfond Vestlandet og eige næringsseminar i april 2014 i VRI-regi om ny satsing på kveite.
Les om Kveite-satsinga i Firda

VRI Energi mobiliserer for Havkraft

Geir Arne Solheim, og Havkraft sin teknologi er svært lovande for framtidig produksjon av kraft frå bølger. Grunnlaget er lagt gjennom denne konverteren. Ein del arbeid står att før målet om eit kommersielt system for energiproduksjon basert på bølgekraft er nådd. Men det er mange gode medspelarar på laget til Geir Arne, og vi i VRI Energi er glad for å vere med på prosessen også vidare, og bistå i fasane med gjennomføring av den strategiske planen vi allereie har samarbeida med Havkraft om.
Les om dette her.